Právní informace

Tyto webové stránky vydává Société Générale.
Akciová společnost s kapitálem 1 009 897 173,75 EUR k 11. prosinci 2017.
Zapsaná v Obchodním rejstříku v Paříži pod jedinečným identifikačním číslem 552 120 222
Číslo hlavní činnosti APE: 651C
Sídlo společnosti: 29 boulevard Haussmann 75009 Paříž
Č. DPH: FR 27 552 120 222
Ředitel publikace: Frédéric OUDEA, Generální ředitel
Vedoucí redakce: Nathalie GOUADAIN
Kontakt: kontaktovat správce webových stránek 

Hosting těchto stránek u:

OPEN TEXT - 420 Thames Valley Park Drive, Thames Valley Park, Reading, Berkshire, RG6 1PT, UK

 
Tyto webové stránky se řídí francouzskými zákony. 

 

Profesní pravidla

Société Générale je úvěrová instituce dle francouzského práva s oprávněním od kontrolního úřadu Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution („ACPR“, 61, rue Taitbout 75 436 Paříž Cedex 09) pod kontrolou Autorité des Marchés Financiers („AMF“) a pod obezřetnostním dohledem Evropské centrální banky („ECB“). Jakožto úvěrová instituce s oprávněním poskytovat investiční služby může Société Générale provádět veškeré bankovní operace a poskytovat všechny investiční služby s výjimkou investiční služby provozování mnohostranného systému obchodování nebo organizovaného obchodního systému.

 

Obsah webových stránek

Ve snaze zajistit správnost a aktualizaci informací vydávaných na těchto stránkách si Société Générale vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění měnit jejich obsah. Nemůže však zaručit jejich úplnost nebo neprovedení změn způsobené třetí osobou (napadení, vir). Dále se Société Générale zříká jakékoliv odpovědnosti v případě obtíží s přístupem nebo nemožností přístupu na stránky způsobené problémy s připojením k internetu.

Société Générale nemůže nést odpovědnost v případě nepřímých škod jako například (aniž by tento výčet byl vyčerpávající) ztráty vyplývající z transakcí uskutečněných na základě informací uvedených na stránkách, ušlý zisk, ztráty obchodů a ztráty vyplývající z přerušení služby z důvodu problému s připojením k internetu.

Stejně tak Société Générale nemůže nést odpovědnost za věci mimo její kontrolu a škody, které by případně mohly být způsobeny technickým prostředím uživatelů těchto webových stránek, zejména počítači, softwary, síťovým vybavením (modemy, telefony...) a veškerými zařízeními použitými pro přístup nebo užívání služby a/nebo informací.

 

Duševní vlastnictví

Tyto webové stránky jako celek i každý z jejich prvků samostatně se řídí francouzskou a mezinárodní legislativou o autorských právech, ochranných známkách a práv k databázím, a obecně, o duševním vlastnictví, jak co se týče jejich formy (výběr, mapa, rozložení předmětů, přístupové prostředky k datům, organizace dat...), tak i co se týče každého z prvků jejich obsahu (texty, obrázky, videa atd.). Jakékoliv reprodukce, další prezentace, vydávání nebo přeposílání celého nebo části obsahu těchto stránek na jakémkoliv nosiči nebo jakýmkoliv způsobem (zejména pomocí cachingu, framingu), jakož i jakýkoliv prodej, další prodej, nebo jakýkoliv způsob předávání nebo poskytování třetím osobám, jsou zakázány bez výslovného a předchozího souhlasu ředitele publikace. Nedodržení tohoto zákazu se považuje za padělání, za něž může padělatel nést občanskoprávní a trestní odpovědnost.

Je povolena pouze reprodukce na papír za podmínek, že tento bude použit striktně k osobním účelům, že bude dodržena integrita reprodukovaných dokumentů, nebo jen krátké citace se zřetelným a čitelným uvedením zdroje, například následujícím způsobem „Výňatek z webových stránek https://careers.societegenerale.com. Veškerá práva vyhrazena Skupina Société Générale.“

Značky citované na stránkách jsou chráněné: jejich reprodukce nebo použití jakýmkoliv způsobem jsou zakázány. 

 

Hypertextové odkazy odkazující na jiné webové stránky nikterak nečiní společnost Société Générale odpovědnou zejména za obsah dotyčných stránek.

Société Générale nenese odpovědnost za hypertextové odkazy odkazující na tyto její stránky.

 

Osobní údaje

Sběr dat
V souvislosti s prohlížením stránek „Careers“ je skupina Société Générale, která odpovídá za zpracování, nucena zpracovávat osobní údaje, které se vás týkají. Údaje byly získány přímo od vás nebo nám byly předány (pokud jste k tomu dali souhlas) třetími osobami, jako např. náborovými agenturami, portály s nabídkami práce nebo profesními sociálními sítěmi (LinkedIn apod.).

Použití
Získané údaje jsou skupinou Société Générale digitálně zpracovány na základě vámi uděleného souhlasu, pokud nejsou povinné ze zákona nebo dle právních předpisů. Získané osobní údaje používáme pro účely náboru pracovníků a na jeho optimalizaci, kdy jsou informace získávány zejména přímo z životopisů, nebo abychom vám mohli nabídnout pozice v rámci Skupiny, které by vám mohly vyhovovat. Také vás díky nim můžeme informovat o nabídkách zaměstnání, událostech, akcích nebo publikacích, které by vás mohly zajímat.
Nepřímo jmenovité údaje ke statistickým účelům mohou mimo to být použity ke správě vašeho připojení a prohlížení, pomáhají nám lépe pochopit vaše chování na webových stránkách a optimalizovat vaše prohlížení (více informací o použitých Cookies naleznete na: [https://careers.societegenerale.com/Footer/Cookies-fr/Cookies-FR]).

Některé z nich jsou nezbytně nutné k prostudování vaší kandidatury a jsou označeny hvězdičkou nebo jiným podobným znakem. V případě, že nevyplníte údaje, které nejsou označeny hvězdičkou, nemá to na další zpracování složky žádný dopad. 

Poskytování osobních údajů třetím osobám / Přenos osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor

Za účelem výše uvedeného plnění může být skupina Société Générale nucena sdělit získané informace osobám pověřeným náborem a příslušným oddělením, právnickým osobám Skupiny, svým partnerům, nebo také svým subdodavatelům a poskytovatelům etablovaných v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo mimo něj. Může se tedy stát, že se na vás, na základě poskytnutých údajů, obrátí tito poskytovatelé služeb přímo a budou vám nabízet pozici v rámci Skupiny Société Générale, která odpovídá vašemu profilu. K přenosům údajů mimo EHS dochází za podmínek a se zárukami, které zajišťují ochranu vašich osobních údajů (povolení úřadu na ochranu osobních údajů, smluvní závazek s dotyčnými poskytovateli a/nebo Binding Corporate Rules skupiny Société Générale. Pro podrobnější informace ohledně těchto přenosů můžete poslat dotaz kliknutím na následující odkaz: https://careers.societegenerale.com/Footer/kontakt-cz).

Doba uchovávání údajů

Pokud platná legislativa nebo předpisy nestanoví jinak, jsou osobní údaje uchovávány po dobu 24 měsíců od data vašeho posledního kontaktu se skupinou Société Générale na stránkách „Careers“ (vašeho posledního připojení do prostoru kandidáta). Pokud nedáte výslovný souhlas, budou vaše osobní údaje automaticky odstraněny. 

Zabezpečení při zpracování osobních údajů

Skupina Société Générale přijala potřebná fyzická, technická i organizační opatření, aby zajistila bezpečnost a důvěrný charakter osobních údajů, aby je ochránila zejména před ztrátou, náhodným poškozením či zkreslením a aby zabránila neoprávněnému přístupu k těmto informacím.

 

Uplatnění práv

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravě a vymazání, k omezení jejich zpracování, nesouhlasu s nimi, jakož i právo na přenositelnost za podmínek dle platných předpisů. Tato práva můžete uplatnit online přes váš osobní účet, ale také kliknutím na následující odkaz: https://careers.societegenerale.com/Footer/kontakt-cz.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně ochrany osobních údajů se můžete obrátit na odpovědného pracovníka ochrany osobních údajů skupiny Société Générale na adresu
sg-protection.donnees@socgen.com.

Máte právo podat reklamaci k národní komisi pro informatiku a svobody Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), která je kontrolním orgánem pověřeným dodržováním povinností v oblasti osobních údajů.

 

Bezpečnost

Tyto webové stránky jsou chráněny vysokým stupněm technické bezpečnosti a jsou pod neustálým dozorem.

Algoritmy a mechanismy použité na ochranu vaší komunikace se Société Générale a informací, které se vás týkají, jsou v souladu s platnými francouzskými předpisy.

 

Informace o vyhledávání

K vyhledávání dvou klíčových slov použijte tlačítko plus (+).

Pomocí "AND-NOT" můžete zadat více klíčových slov. Výsledek vyhledávání vyloučí slova "AND - NOT". Např. vyhledávání Francie AND-NOT Sogessur zobrazí výsledky vyhledávání o Francii bez Sogessur.

Vyžadováno připojení

Pro dokončení tohoto úkolu se, prosím, přihlaste do svého profilu uchazeče nebo vytvořte nový profil.

  • Prosíme zkontrolujte poskytnuté informace
Přihlásit se Zapoměli jste heslo?
Chyba ve vyhledávání

Klíčová slova musí obsahovat minimálně 2 znaky a nesmí obsahovat hvězdičku.

Maximální počet dokumentů

Uložit můžete pouze 5 životopisů nebo pět jiných dokumentů. Pro nahrání nového souboru prosím odstraňte jeden stávající dokument.

Tisk

Prosím vyberte alespoň jednu nabídku práce.

Vyžadováno připojení

Pro dokončení tohoto úkolu se, prosím, přihlaste do svého profilu uchazeče nebo vytvořte nový profil.

  • Prosíme zkontrolujte poskytnuté informace
Přihlásit se Zapoměli jste heslo?
Vyžadováno připojení

Pro dokončení tohoto úkolu se, prosím, přihlaste do svého profilu uchazeče nebo vytvořte nový profil.

  • Prosíme zkontrolujte poskytnuté informace
Přihlásit se Zapoměli jste heslo?
Vyžadováno připojení

Pro dokončení tohoto úkolu se, prosím, přihlaste do svého profilu uchazeče nebo vytvořte nový profil.

  • Prosíme zkontrolujte poskytnuté informace
Přihlásit se Zapoměli jste heslo?
Vyžadováno připojení

Pro dokončení tohoto úkolu se, prosím, přihlaste do svého profilu uchazeče nebo vytvořte nový profil.

  • Prosíme zkontrolujte poskytnuté informace
Přihlásit se Zapoměli jste heslo?
Vyžadováno připojení

Pro dokončení tohoto úkolu se, prosím, přihlaste do svého profilu uchazeče nebo vytvořte nový profil.

  • Prosíme zkontrolujte poskytnuté informace
Přihlásit se Zapoměli jste heslo?